Lên án Khủng bố và Hướng tới Hòa bình

Tôi là một con chiên ngoan đạo. Tôi tin tưởng rằng thiện giả thiện bảo ác giả ác báo. Giang Trạch Dân không biết hổ thẹn sử dụng quốc lực đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Công hiền hòa trong tay không một tấc sắt. Tôi công bố rút khỏi Đoàn Thanh Niên Cộng sản và các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ chấm dứt khủng bố, đàn áp đẫm máu và xây dựng lại một xã hội hòa bình.

Hồng Đệ
Hồ Nam
Ngày 20-01-2006

Ngày đăng:31-01-2006
Copyright © 2008 www.9binh.com. All rights reserved.