Thoát khỏi đảng cộng sản

Tôi muốn thoát khỏi đảng cộng sản vì chế độ này là chế độ độc tài, độc quyền, và tham ô tham nhũng, không mang lại đời sống ấm no cho người dân; nó chỉ mang lại lợi ích cho một bộ phận nhỏ những người cầm quyền; đất nước thì không phát triển được.

Tuấn, 8/9/05

Ngày đăng:15-08-2005
Copyright © 2008 www.9binh.com. All rights reserved.