Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

GTVHĐ Audio

# Tự luận

# Chương 1: Thay thế Văn hóa Truyền thống một cách hệ thống

# Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần thượng)

# Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần trung)

# Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần hạ)

# Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần thượng)