Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Giải thể văn hoá đảng

Link ngắn: https://bit.ly/giaitheVHD     Bản in     Audio

Cuốn sách này sẽ liệt kê phân tích rõ Trung Cộng đã tiến hành thay thế văn hóa truyền thống một cách hệ thống như thế nào, đã tiến hành cải tạo tư tưởng một cách hệ thống ra sao, sử dụng thủ đoạn truyền bá như thế nào, cho đến biểu hiện của những người sau khi bị cải tạo tư tưởng, v.v.. Văn hóa đảng trong tuyên truyền, hệ thống lời nói trong Văn hóa đảng, Văn hóa đảng trong cuộc sống cho đến tư duy Văn hóa đảng đã thành thói quen, cùng những biểu hiện cụ thể rộng khắp của chúng trong tư tưởng đến ngôn ngữ hành vi sẽ tiếp tục được bàn luận tường tận trong các phần sau đây.

24-11-2014:  Tự luận (audio)
24-11-2014:  Chương 1: Thay thế Văn hóa Truyền thống một cách hệ thống (audio)
24-11-2014:  Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần thượng) (audio)
24-11-2014:  Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần trung) (audio)
24-11-2014:  Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần hạ) (audio)
24-11-2014:  Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần thượng) (audio)
24-11-2014:  Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần trung) (audio)
24-11-2014:  Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần hạ) (audio)
24-11-2014:  Chương 4: Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng (phần thượng) (audio)
24-11-2014:  Chương 4: Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng (phần hạ) (audio)
24-11-2014:  Chương 5: Biểu hiện thường thấy của Văn hóa đảng trong tuyên truyền (phần thượng)(audio)
27-12-2014:  Chương 5: Biểu hiện thường thấy của văn hóa đảng trong tuyên truyền (phần hạ)(audio)
27-12-2014:  Chương 6: Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen (phần thượng) (audio)
27-12-2014:  Chương 6: Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen (phần hạ)(audio)
15-06-2015:  Chương 7: Văn hóa đảng trong cuộc sống (phần thượng)(audio)
15-06-2015:  Chương 7: Văn hóa đảng trong cuộc sống (phần hạ) (audio)
15-06-2015:  Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng (phần thượng) (audio)
15-06-2015:  Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng (phần hạ) (audio)
15-06-2015:  Lời kết (audio)