Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản

Link ngắn: https://bit.ly/mdccCNCS     Bản in     Audio

Xuất phát từ sự trân quý vô hạn đối với sinh mệnh do Thần tạo ra, với sự lo lắng thiết tha cho nhân loại, chúng tôi viết ra cuốn sách này “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, phân tích và vạch trần một cách hệ thống cho thế nhân âm mưu của “tà linh cộng sản”, đó là thông qua việc phá hoại văn hóa, phá hoại đạo đức mà hủy diệt nhân loại.

15-12-2017:  BBT Cửu Bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 1 (audio)
15-12-2017:  BBT Cửu Bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 2 (audio)
15-12-2017:  BBT Cửu Bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 3 (audio)
15-12-2017:  BBT Cửu Bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 4 (audio)
15-12-2017:  BBT Cửu Bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 5 (audio)
15-12-2017:  BBT Cửu Bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 6 (audio)
15-12-2017:  BBT Cửu Bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 7 (audio)
04-01-2018:  BBT Cửu Bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 8 (audio)
04-01-2018:  BBT Cửu Bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 9 (audio)
07-01-2018:  BBT Cửu bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 10 (audio)
09-01-2018:  BBT Cửu bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 11 (audio)
09-01-2018:  BBT Cửu bình: Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản - Phần 12 (audio)