Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc
người đã thoái đảng; thống kê.

Khi nhận thức được bản chất của cộng sản và thoái xuất khỏi nó
Bạn sẽ biết chuyện gì đang xảy ra và thấy được con đường đắc cứu!