Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Đoạn tuyệt đảng cộng sản

Ba mươi năm trước Việt Cộng đã tiến vào miền Nam Việt Nam. Là người đơn giản, hiểu biết về chính trị chưa thông tỏ, tôi đã bị mê hoặc và gia tham gia theo nó. Bấy giờ, sau khi tốt nghiệp tôi đã dành nhiều thời gian tích cực tham gia các hoạt động bài trừ xã hội cũ và cải cách giáo dục. Hiện nay cũng không nhớ rõ là đã vào đoàn nào, đội nào, hay hội nào nữa, nhưng khẳng định rằng hồi ấy đã làm không ít việc xấu. Má tôi cũng từng tham gia vào hoạt động “hội phụ nữ” do địa phương tổ chức.

Nay công bố rằng, tôi và má tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với Việt Cộng (Đảng Cộng Sản Việt Nam) cả về hành động và tư tưởng. Chúng tôi muốn đoạt tuyệt dứt hẳn với đảng cộng sản!

D.T.

Thoái đoàn, thoái đội

Tôi xin ra khỏi đoàn và đội.

Phúc Đức, Việt Nam

Ngày đăng: 21-04-2005