Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thoái đoàn thoái đội

Tôi không muốn ở lại Đội thiếu niên tiền phong Việt Nam này khi biết có cách công bố thoái Đội. Khi tôi chưa thoái Đội tôi cảm thấy rất không thoải mái, vì vậy tôi công bố thoái Đội. Điều này sẽ làm lòng tôi thanh thản hơn trong tương lai.

TTT, Việt Nam.

Tuyên bố thoái xuất khỏi đoàn thanh niên cộng sản

Tôi tên là Chân Tâm, trước kia khi còn ở Việt Nam, tôi là bí thư của một chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh và cũng là một đối tượng Đảng. Kể từ khi tôi bị bệnh rối loạn tâm thần, thì tôi không còn sinh hoạt đoàn nữa và cũng không kết nạp đảng. Khi vào đoàn, tôi có làm lễ tuyên thệ, nhưng sau khi không sinh hoạt đoàn nữa, tôi không nhớ rõ là mình đã chính thức rút khỏi đoàn chưa. Nay tôi chính thức tuyên thệ rút ra khỏi đoàn và tôi không còn là người của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh nữa.

Chân Tâm, Mississauga, Canada.

Ngày đăng: 3-09-2005