Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thoát khỏi đảng cộng sản

Tôi muốn thoát khỏi đảng cộng sản vì chế độ này là chế độ độc tài, độc quyền, và tham ô tham nhũng, không mang lại đời sống ấm no cho người dân; nó chỉ mang lại lợi ích cho một bộ phận nhỏ những người cầm quyền; đất nước thì không phát triển được.

Tuấn, 8/9/05

Ngày đăng: 15-08-2005