Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tôi khước từ sự kiểm soát tâm linh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

[Thời báo Đại Kỷ Nguyên 08/09/2005] Chiến dịch “duy trì sự tiến bộ” của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cho tôi thấy rõ ĐCSTQ thật sự là một thứ tà giáo. Trong chiến dịch này, đảng viên phải đi qua ba giai đoạn tẩy não:

Giai đoạn I – Báo cáo sự suy nghĩ của mình: Tất cả đảng viên ĐCSTQ phải viết báo cáo trên 2000 chữ về những điều suy nghĩ của mình, và đọc to lên tại buổi họp đảng. Ai cũng phải qua thủ tục này.

Giai đoạn II – Phân tách và thảo luận: Tất cả đảng viên ĐCSTQ phải tự phân tách và thảo luận, phải đào tận gôc các đề tài (vấn đề). Đó cũng gọi là thủ tục phê bình và tự kiểm thảo, nhằm mục đích chỉ trích lẫn nhau. Trông như Cách Mạng Văn Hóa đang tái diễn.

Giai đoạn III – Thay đổi và cải thiện. Tất cả đảng viên ĐCSTQ phải kê khai và viết ra những cách cải thiện của chính họ. Ai cũng phải theo đúng sự yêu cầu (đòi hỏi) này mơí có thể qua giai đoạn này được.

Những thủ tục này được đặt ra cốt để ứng dụng phương cách kiểm soát hoàn toàn tinh thần của tất cả đảng viên. Vì đã qua ba giai đọan này nên tôi hiểu sâu hơn về bản chất tà ác của Đảng Cọng Sản Trung Quốc. Nay tôi thành tâm tuyên bố thoái bỏ ĐCSTQ, Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong của ĐCSTQ. Tôi muốn trở nên một con người thật sự với chủ ý thức sáng suốt.

Sun Chao Beijing, Trung Quốc, ngày 02, tháng 9, 2005

Ngày đăng: 22-09-2005