Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Giải thể văn hoá đảng

24-11-2014:  Tự luận (audio)
24-11-2014:  Chương 1: Thay thế Văn hóa Truyền thống một cách hệ thống
24-11-2014:  Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần thượng)
24-11-2014:  Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần trung)
24-11-2014:  Chương 2: Cải tạo tư tưởng một cách hệ thống (phần hạ)
24-11-2014:  Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần thượng)
24-11-2014:  Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần trung)
24-11-2014:  Chương 3: Các thủ đoạn nhồi nhét (phần hạ)
24-11-2014:  Chương 4: Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng(phần thượng)
24-11-2014:  Chương 4: Biểu hiện của người ta sau khi bị cải tạo tư tưởng (phần hạ)
24-11-2014:  Chương 5: Biểu hiện thường thấy của Văn hóa đảng trong tuyên truyền(phần thượng)
27-12-2014:  Chương 5: Biểu hiện thường thấy của văn hóa đảng trong tuyên truyền (phần hạ)
27-12-2014:  Chương 6: Ngôn ngữ đảng đã trở thành thói quen(phần thượng)
27-12-2014:  Chương 6: Ngôn ngữ đảng đã trở thành thói quen (phần hạ)
15-06-2015:  Chương 7: Văn hóa đảng trong cuộc sống(phần thượng)
15-06-2015:  Chương 7: Văn hóa đảng trong cuộc sống(phần hạ)
15-06-2015:  Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng(phần thượng)
15-06-2015:  Chương 8: Thói quen tư duy kiểu Văn hóa đảng(phần hạ)
15-06-2015:  Lời kết