Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Kỷ Niệm Một Năm ”Cửu Bình”

Từ Thời báo Đại Kỷ Nguyên – 22/11/05

Lễ Kỷ Niệm năm thứ nhất phát hành loạt “Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng Sản”

(Hình của Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Tại Pháp

Tại Úc

Tại Hàn Quốc
Ngày đăng: 1-12-2005