Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Nhiều Bí thư Đảng ly khai khỏi ĐCSTQ

Chúng tôi đang làm việc với chức vụ là Bí thư của đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) tại một nhà máy trong nhiều năm qua, và chúng tôi rất rành rẻ về cách “giáo dục quần chúng” của ĐCSTQ. Sau khi biết được sự thật và đọc được nhiều tài liệu từ các đệ tử Pháp Luân Công, cuối cùng chúng tôi mới hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ và quá trình đầu độc nhân dân thế giới của chúng. Vì thế, chúng tôi cương quyết tuyên bố ly khai khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Thiếu niên Tiền phong và tẩy sạch tất cả các dấu, vết tà ác của cộng sản trong chúng tôi.

Chúng tôi tin tưởng rằng Trời đất sẽ cứu độ chúng tôi.

Yang Ming, Ren Bai
Trung Hoa Lục địa Ngày 23 tháng 4 năm 2006

Ngày đăng: 9-05-2006